28/09/2022 12:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Văn xuy dương diệp giả kỳ 2
聞吹楊葉者其二

Tác giả: Lang Sĩ Nguyên - 郎士元

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 23/10/2006 19:19

 

Nguyên tác

天生一藝更無倫,
寥亮幽音妙入神。
吹向別離攀折處,
當應合有斷腸人。

Phiên âm

Thiên sinh nhất nghệ cánh vô luân,
Liêu lượng u âm diệu nhập thần.
Xuy hướng biệt ly phan chiết xứ,
Đương ưng hợp hữu đoạn trường nhân.

Dịch nghĩa

Trời sinh ra tài nghệ không ai bì
Âm thanh lãnh lót, u buồn như muốn nhập thần
Thổi hướng về nơi vin bẽ (cành liễu)
Là nơi những khách đoạn trường tụ hội (để chia tay).

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Nghề tinh một ngón thật là
Sáng trong cộng với bi ca nhập thần
Biệt ly xứ xứ phân vân
Là nơi những đoạn trường nhân tiễn người.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lang Sĩ Nguyên » Văn xuy dương diệp giả kỳ 2