16/10/2021 20:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lưu biệt Giả, Nghiêm nhị các lão lưỡng viện bổ khuyết, đắc vân tự
留別賈嚴二閣老兩院補闕得雲字

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 15/03/2015 22:48

 

Nguyên tác

田園須暫往,
戎馬惜離群。
去遠留詩別,
愁多任酒醺。
一秋常苦雨,
今日始無雲。
山路時吹角,
那堪處處聞。

Phiên âm

Điền viên tu tạm vãng,
Nhung mã tích ly quần.
Khứ viễn lưu thi biệt,
Sầu đa nhiệm tửu huân.
Nhất thu thường khổ vũ,
Kim nhật thuỷ vô vân.
San lộ thời xuy giác,
Na kham xứ xứ văn.

Dịch nghĩa

Ruộng vườn nay hãy tạm ra đi,
Trong cơn loạn lạc tiếc phải xa bè bạn.
Đi ra nơi xa có thơ ly biệt để lại,
Lắm nỗi buồn nên nhờ rượu giải khuây.
Vào mua thu thường có mưa dầm,
Bữa nay mới bắt đầu không có mây,
Đường trong núi lúc nào cũng có tiếng tù và, ốc thổi,
Nơi nào cũng nghe thấy thì làm sao mà chịu nổi.

Bản dịch của Phạm Doanh

Quê quán tạm thời xa,
Loạn lạc lìa bầy tiếc.
Ra đi để thơ đây,
Lắm buồn nhờ rượu chuốc.
Mùa thu thường mưa dầm,
Bữa nay mới sáng rực.
Đường núi ốc réo luôn,
Phải nghe, sao chịu được.
Vãn hành khẩu hào.
(Năm 757)

Thời Hán lập ra Tam đài 三臺: coi việc dâng thư (thượng thư) lên vua là Trung đài 中臺, xét đoán việc (ngự sử) là Hiến đài 憲臺, gặp vua (yết giả 謁者) là Ngoại đài 外臺. Thời Đường dùng Tỉnh 省: Trung thư tỉnh 中書省 và Môn hạ tỉnh 門下省 (lưỡng viện), người làm việc trong đó được gọi là các lão 閣老.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Lưu biệt Giả, Nghiêm nhị các lão lưỡng viện bổ khuyết, đắc vân tự