01/10/2022 10:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hựu hoạ Tùng Thiện Vương “Xuân khuê”, vịnh cổ
又和從善王春閨詠古

Tác giả: Trần Đình Tân - 陳廷賓

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/02/2019 20:40

 

Nguyên tác

七顛八倒遍山溪,
百萬貔貅東掠西。
突擊兩枝千匹馬,
進攻半夜五更雞。
計奇六出三軍振,
陣押雙鉗一令齊。
二十四時師律肅,
九州煙靜燕鶯啼。

Phiên âm

Thất điên bát đảo biến sơn khê,
Bách vạn tỳ hưu đông lược tê.
Đột kích lưỡng chi thiên thất mã,
Tấn công bán dạ ngũ canh kê.
Kế kỳ lục xuất[1] tam quân chấn,
Trấn áp song kiềm nhất lệnh tề.
Nhị thập tứ thời sư luật túc,
Cửu châu[2] yên tịnh yến oanh đề.

Dịch nghĩa

Tình thế bảy lần nghiêng tám lần lật khắp cả núi khe,
Trăm vạn lính mạnh tợn như gấu từ đông tràn lên tây.
Ngàn cỗ ngựa chia hai đường thình lình đánh vào,
Tấn công từ nửa đêm tới sáng.
Kế lạ sáu lần ra quân ngả Kỳ Sơn làm ba quân phấn chấn,
Một lịnh ban xuống, hai cánh quân như hai gọng kiềm răm rắp tuân theo mà siết dần lại.
Suốt ngày đêm quân đội giữ đúng kỷ luật (thì ắt thắng trận),
Bấy giờ khói lửa đã dập tắt, trên chín châu tiếng oanh yến hót vang.

Bản dịch của Đặng Quý Địch

Đang hồi nghiêng ngửa khắp sơn khê,
Trăm vạn binh hùm đông tới tê.
Hai đạo ngựa dàn xung kích mạnh,
Nửa đêm gà gáy tấn công ghê!
Kế ra lục xuất quân tăng thế,
Trấn áp song kiềm lệnh nhất tề.
Kỷ luật ngày đêm đều chỉnh túc,
Dẹp yên, oanh yến hót tư bề.
[1] Khổng Minh Gia Cát Lượng phạt Nguỵ sáu lần đều kéo quân ra ngả Kỳ Sơn.
[2] Trung Quốc thời cổ chia làm 9 châu là Kinh, Dự, Lương, Ung, Ký, Duyện, Thanh, Từ và Dương. Chỉ chung đất nước.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Đình Tân » Hựu hoạ Tùng Thiện Vương “Xuân khuê”, vịnh cổ