06/12/2022 04:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đi sứ cảm tác bài 08

Tác giả: Trịnh Hoài Đức - 鄭懷德

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 27/09/2008 08:33

 

Thong dong như vậy ít ai bì,
Mượn mõ làm vui dễ khó gì[1].
Thu hướng tám bài thơ Đỗ Phủ[2],
Đông ngâm một bức hoạ Vương Duy[3].
Cầm xoang chấm phím thương tri kỷ,
Cờ sắp thưa con[4] học chính sư[5].
Nguôi thế thì thôi nguôi dễ đặng,
Nguôi thì dễ đặng khó chi chi[6].
Nguồn: Hoài Anh, Gia Định tam gia, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2006
[1] Có sách chép là “có chi”, “khó chi”.
[2] Đỗ Phủ (710-770), có tám bài thơ Thu hứng.
[3] Vương Duy (701-7761), hoạ sĩ và thi nhân đời Đường.
[4] Có sách chép là “thua con”.
[5] Học thầy giỏi, học chính gốc.
[6] Có sách chép là “Rồi đó thôi thì nguôi dễ đặng”.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trịnh Hoài Đức » Đi sứ cảm tác bài 08