28/03/2023 01:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cô điểu thiên

Tác giả: Tùng Thiện Vương - 從善王

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 08/02/2022 20:14

 

Phiên âm

Cô điểu cao phi hạ
Ai minh cầu kỳ quần
Cấp quan trượng huynh đệ
Dĩ thử cốt nhục ân
Phân chi tư đồng căn
Biệt lưu tư đồng nguyên
Đồng khí bất tương cố
Hành lộ thuỳ ai liên
Tử kinh tuy hữu hoa
Thục dĩ đường đệ tiên
Chu Công[1] bất hoạch dĩ
Đông khưu ai bất văn

Bản dịch của Ngô Linh Ngọc

Chim lẻ bay cao thấp
Gọi đàn, tiếng thiết tha
Dựa nhau cơn hoạn nạn
Cho cam nghĩa ruột rà
Cành chia, nhớ cội cũ
Dòng xẻ, nhớ nguồn xa
Nòi chung chẳng biết xót
Khách lạ, ai thương mà!
Tử kinh, hương dẫu có
Hải đường không chung mùa
Chu Công chẳng hái nữa
Gò đông đã biết chưa
Nguồn: Thơ Tùng Thiện Vương, NXB Văn học, 1991

Nguồn: Thơ Tùng Thiện Vương, NXB Văn học, 1991
[1] Tức Chu Văn Vương, một vị vua sáng suốt đời nhà Chu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tùng Thiện Vương » Cô điểu thiên