26/09/2020 07:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xống thâm vắt ngọn cành hồng

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/03/2015 11:21

 

Xống thâm vắt ngọn cành hồng
Loạn trôn từ thuở vắng chồng đến nay
Nguồn:
1. Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004
2. Hoàng Trọng Thược, Thi ca châm biếm và trào lộng Việt Nam, Nhà sách Khai Trí, Sài Gòn, 1969

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Xống thâm vắt ngọn cành hồng