28/05/2022 07:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

XVII. Kodhavagga (Phẫn nộ)

Tác giả: Phạm Thiên Thư - Phạm Kim Long

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi karizebato vào 02/12/2009 23:24

 

221
Xa bỏ lòng giận hờn
trừ diệt thoát kiêu mạn
chẳng chấp trước sắc, danh
khổ, vui: ngọn gió thoảng

222
Ai tắt được giận hờn
mới là người chí thiện
lời hiền như hương thơm
lòng ngời như trăng hiện

223
Từ bi tan oán giận
bố thí sạch mê tham
chân thực thắng hư nguy
là kiệu ngọc tán vàng

224
Miệng nói lời chân thực
lòng chẳng chút hận phiền
xả thân cho rộng khắp
là đường về cõi thiên

225
Chẳng hại người trong sạch
thường chế phục thân tâm
chân ngoài bờ sinh tử
ngục sầu nào giam cầm

226
Tay nương gậy giác tỉnh
phá huyễn tướng phù vân
chí hướng cõi vô thượng
lòng rũ sạch hồng trần

227
Người vọng huyễn vô thường
khen, chê nào chắc thực
coi như hạt bụi vương
giữ tâm thân chính trực

228
Hỏi ai suốt một đời
chẳng điều này tiếng nọ
giữ lòng như lá sen
khen chê: hạt nước nhỏ

229
Thức dậy nhìn sương sớm
xét lại tấm thân mình
giới hạnh giữ tịnh thanh
trí lự hồng nhật nguyệt
ôi! người hiền đáng khen

230
Giữ tâm như đuốc sáng
trau thân như gìn vàng
mỗi ý là hạt ngọc
mỗi lời là hoa thơm

231
Giữ thân sạch phiền não
như tỉa lá ươm hoa
hương thơm thoảng gió mát
dâng khắp cõi trần sa

232
Giữ lời sạch tham giận
nói lời cho chính chân
lìa xa thói thô ác
noi theo gương hiền nhân

233
Gìn ý khỏi nóng giận
điều phục ý tinh thuần
thoát lìa mê vọng nghiệp
thoắt ngộ lời chính chân

234
Bực trí huệ điều ngự
thân, khẩu, ý trọn lành
ba nguồn công đức nghiệp
cứu độ khắp quần sinh
Nguồn: Phạm Thiên Thư, Suối nguồn vi diệu, NXB Văn nghệ, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Thiên Thư » XVII. Kodhavagga (Phẫn nộ)