03/03/2021 22:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Độc “Sơn hải kinh” kỳ 10
讀山海經其十

Tác giả: Đào Tiềm - 陶潛

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Tấn
Đăng bởi Mặc Am vào 15/04/2020 21:59

 

Nguyên tác

精衛銜微木,
將以填滄海。
刑天舞干鏚,
猛志固常在。
同物既無慮,
化去不復悔。
徒設在昔心,
良辰詎可待。

Phiên âm

Tinh Vệ[1] hàm vi mộc,
Tương dĩ điền thương hải.
Hình Thiên[2] vũ can thích,
Mãnh khí cố thường tại.
Đồng vật ký vô lự,
Hoá khứ bất phục hối.
Đồ thiết tại tích tâm,
Lương thần cự khả đãi.

Bản dịch của Ngô Trần Trung Nghĩa

Tinh Vệ ngậm cành nhỏ
Đem lấp cả biển rộng
Hình Thiên vung khiên búa
Ý chí như đang sống
Cùng vật không lo nghĩ
Hoá rồi vẫn náo động
Bỗng dựng lại tâm xưa
Ngày vui còn trông ngóng
[1] Tương truyền là con gái của Viêm Đế, đi chơi bị chết đuối dưới biển, hoá thành chim, thường ngậm cành cây hoặc viên đá thả xuống biển.
[2] Tương truyền là văn thần của Viêm Đế, bị Hoàng Đế chém đầu. Hoàng Đế chôn đầu Hình Thiên ở núi Thường Dương. Hình Thiên lấy hai đầu vú làm mắt, lấy rốn làm miệng, tiếp tục vung búa và cầm khiên chiến đầu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đào Tiềm » Độc “Sơn hải kinh” kỳ 10