19/08/2022 05:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống Vương thị ngự vãng Đông Xuyên, Phóng Sinh trì tổ tịch
送王侍御往東川,放生池祖席

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/06/2015 02:20

 

Nguyên tác

東川詩友合,
此贈怯輕為。
況復傳宗近,
空然惜別離。
梅花交近野,
草色向平池。
倘憶江邊臥,
歸期願早知。

Phiên âm

Đông Xuyên thi hữu hợp,
Thử tặng khiếp khinh vi.
Huống phục truyền tông cận,
Không nhiên tích biệt ly.
Mai hoa giao cận dã,
Thảo sắc hướng bình trì.
Thảng ức giang biên ngoạ,
Qui kỳ nguyện tảo tri.

Dịch nghĩa

Các bạn thơ ở Đông Xuyên tụ tập lại,
Bài tặng này e rằng không đủ thắm thiết.
Huống chi lại thêm có liên hệ bà con gần,
Đâu có phải ngẫu nhiên mà than tiếc cảnh biệt ly,
Hoa mai tiếp sát gần ruộng,
Mầu cỏ hướng về ao phẳng lặng.
Sực nhớ ra rằng mình đang nằm nơi ven sông,
Ngày trở lại xin ông cho biết sớm.

Bản dịch của Phạm Doanh

Đông Xuyên bạn thơ họp,
Bài tặng này ngại nhàm.
Thêm họ hàng gần gũi,
Biệt ly bỗng nhiên than.
Hoa mai xà gần ruộng,
Mầu cỏ hướng ao yên.
Nằm bên sông, chợt nhớ,
Ngày về sớm báo tin.
(Năm 764)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Tống Vương thị ngự vãng Đông Xuyên, Phóng Sinh trì tổ tịch