05/12/2021 10:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vĩnh Vương đông tuần ca kỳ 11
永王東巡歌其十一

Tác giả: Lý Bạch - 李白

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Lâm Xuân Hương vào 09/07/2018 21:09

 

Nguyên tác

試借君王玉馬鞭,
指揮戎虜坐瓊筵。
南風一掃胡塵靜,
西入長安到日邊。

Phiên âm

Thí tá quân vương ngọc mã tiên,
Chỉ huy nhung lỗ toạ quỳnh diên.
Nam phong nhất tảo Hồ trần tĩnh,
Tây nhập Trường An đáo nhật[1] biên.

Dịch nghĩa

Thử mượn roi ngọc của đức vua,
Chỉ huy quân sĩ, ngồi chiếu ngọc.
Gió nam thổi sạch bụi bậm giặc Hồ,
Vào Trường An ở phương tây, bên cạnh đức vua.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Giả thử mượn đức vua roi ngọc
Ba quân ngồi chiếu ngọc chỉ huy
Bụi Hồ quét sạch một khi
Trường An tây nhập gần kề long nhan.
Nguồn: Toàn Đường thi, Khang Hy ngự định, Hà Bắc nhân dân xuất bản xã, năm 1993
[1] Ở đây dùng chỉ vua.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Bạch » Vĩnh Vương đông tuần ca kỳ 11