18/10/2021 11:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hỷ vũ
喜雨

Tác giả: Thái Thuận - 蔡順

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 25/04/2016 07:59

 

Nguyên tác

天意君心易感通,
滂沱霖雨散隨風。
潤兼下濕高原滿,
熱卻流金爍石空。
四海雲霓寬眾望,
九州田野樂農功。
太平忝到崑蓬客,
願獻周詩誦婁豐。

Phiên âm

Thiên ý quân tâm dị cảm thông,
Bàng đà lâm vũ tán tuỳ phong.
Nhuận kiêm hạ thấp cao nguyên mãn,
Nhiệt khước lưu kim thước thạch[1] không.
Tứ hải vân nghê[2] khoan chúng vọng,
Cửu châu[3] điền dã lạc nông công.
Thái bình thiểm đáo côn bồng khách,
Nguyện hiến Chu thi[4] tụng lũ phong.

Dịch nghĩa

Ý trời với lòng vua dễ cảm thông nhau
Trận mưa dầm chan chứa theo gió lan ra
Thấm đầy cả dưới ruộng trũng trên đồng cao
Nóng dù chảy vàng nẻ đá cũng đều biến mất
Bốn bề mây mống, thư thái nỗi trông chờ của dân
Chín châu đồng nội vui vẻ công sức nhà nông
Khách thơ cảm thấy thẹn với đời thái bình
Nguyện dâng thơ nhà Chu ca ngợi cảnh được mùa liên tiếp

Bản dịch của Bùi Duy Tân, Đào Phương Bình

Ý chúa lòng trời dễ cảm thông
Chứa chan mưa xuống khắp muôn vùng
Trên cao dưới trũng nhuần đầy ắp
Nẻ đá trôi vàng nóng sạch bong
Mây mống muôn phương hài dạ chúng
Ruộng đồng chín cõi sướng nghề nông
Thái bình luống thẹn là thi sĩ
Mùa được thơ dâng cả tiếng lòng
Nguồn: Sái Thuận nhà thơ lớn đất cổ Kinh Bắc (tuyển thơ), Ty Văn hoá và Thông tin Hà Bắc, 1979
[1] Nóng đến nỗi vàng phải chảy, đá phải nứt nẻ, đó là cực tả trời oi ả hạn hán. Ý thơ nói mưa xuống làm cho oi bức phải tiêu tan.
[2] Mây mống: khi trời nắng hạn lâu, người ta trông mây nhìn mống để dự đoán mưa hay không mưa. Ý thơ nói mưa xuống làm cho mọi người vui mừng, bõ lòng khao khát.
[3] Chín châu. Trung Quốc cổ đại có chín châu (theo Vũ cống trong Kinh Thư), sau này người ta mượn để chỉ đất nước nói chung.
[4] Thơ nhà Chu: thiên Chu tụng trong Kinh Thi có bài thơ Y hiPhong niên ca ngợi cảnh được mùa no ấm, ở đây ý thơ tỏ niềm vui được mưa tưới kịp thời và hy vọng mùa màng sẽ bội thu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thái Thuận » Hỷ vũ