27/05/2024 14:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thứ vận thướng Trình quốc công kỳ 1
次韻上程國公其一

Tác giả: Giáp Hải - 甲海

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi bruce lee vào 18/10/2011 02:04

 

Nguyên tác

等幄曾聞漢傑三,
先生進退更何慚。
紅旗黃紙初心淡,
碧水青山雅意貪。
花筆栽詩春滿案,
瑤琴對酒月盈庵。
嚴嚴喬泰儀型重,
後學長瞻作指南。

Phiên âm

Đẳng ác tằng văn Hán kiệt tam[1],
Tiên sinh tiến thoái cánh hà tàm.
Hồng kỳ hoàng chỉ[2] sơ tâm đạm,
Bích thuỷ thanh sơn nhã ý tham.
Hoa bút tài thi xuân mãn án,
Dao cầm đối tửu nguyệt doanh am.
Nghiêm nghiêm Kiều Thái[3] nghi hình trọng,
Hậu học trưởng chiêm tác chỉ nam.

Dịch nghĩa

Viẹc giúp rập, từng nghe đời Hán có ba vị hào kiệt
Tiên sinh tiến lui cũng vậy, sao phải thẹn lòng
Từ buổi đầu đã thờ ơ với giấy vàng mực đỏ
Vẫn có ý ham nơi nước biếc non xanh
Nhắc bút hoa đề thơ, xuân tràn án sách
Gảy đàn ngọc uống rượu, trăng rọi đầy am
Trọng phép tắc như Kiều Nhạc, Thái Sơn vòi vọi
Kẻ hậu học mãi trông vào, là hướng đi cho mình

Bản dịch của Mai Hoa

Giúp rập, Hán triều ba hào kiệt
Tiên sinh tiến thoái, thẹn sao đang
Giấy vàng cờ đỏ buổi đầu nhạt
Nước biếc non xanh ý vẫn ham
Nhắc bút đề thơ, xuân tràn án
Gảy đàn thưởng rượu, nguyệt đầy am
Trọng phép tựa như Kiều Thái vọi
Hậu học trông vào làm chỉ nam
Trình quốc công: Tên hiệu của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm.

[1] Ba vị hào kiệt đời Hán: Trương Lương, Tiêu Hà, Hàn Tín.
[3] Tức hai ngọn núi Kiều Nhạc và Thái Sơn, hai ngọn núi cao ở Trung Quốc, sau dùng để chỉ người có đức độ cao. Thái Sơn còn dùng để chỉ sư đạo (đạo làm thầy) tôn nghiêm.
[2] Giấy vàng cờ đỏ, chỉ việc lập công danh.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Giáp Hải » Thứ vận thướng Trình quốc công kỳ 1