10/08/2022 21:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu hứng kỳ 2
秋興其二

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 17/06/2005 15:25

 

Nguyên tác

夔府孤城落日斜,
每依南斗望京華。
聽猿實下三聲淚,
奉使虛隨八月槎。
畫省香爐違伏枕,
山樓粉堞隱悲笳。
請看石上藤蘿月,
已映洲前蘆荻花。

Phiên âm

Quỳ phủ[1] cô thành lạc nhật tà,
Mỗi y Nam Đẩu[2] vọng kinh hoa.
Thính viên thực há tam thanh lệ[3],
Phụng sứ hư tuỳ bát nguyệt tra,
Hoạ tỉnh[4] hương lô vi phục chẩm,
Sơn lâu phấn điệp ẩn bi già.
Thỉnh khan thạch thượng đằng la nguyệt,
Dĩ ánh châu tiền lô địch hoa.

Dịch nghĩa

Ánh mặt trời xiên xuống thành phủ Quỳ vắng vẻ,
Ta thường dõi sao Nam Đẩu trông về kinh đô.
Nghe vượn kêu ba tiếng rơi nước mắt thật,
Đi sứ theo chiếc bè tám tháng uổng công!
Nhớ lò hương nơi dinh quan, ôm gối thao thức,
Ở tường vôi lầu canh trên núi, vọng tiếng kèn buồn.
Hãy xem trăng qua cây leo dọi trên mặt đá,
Đã sáng lấp lánh trên bông lau ngoài bãi sông.

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Phủ Quỳ quạnh quẽ ánh tà huy
Nam Đẩu vời trông nhớ đế kỳ
Dòng lệ "tam thanh" nghe vượn giục
Chiếc bè "bát nguyệt" uổng công đi
Lầu canh vách phấn kèn im bặt
Dinh vẽ lò hương mộng được gì ?
Trăng dọi qua cành in mặt đá
Hàng lau xao xác sáng ngoài đê.
(Năm 766)

Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997
[1] Tức Quỳ Châu, năm 640 đổi thành phủ.
[2] Có bản chép là Bắc Đẩu.
[3] Chữ từ bài Ba Đông ngư nhân ca trong Thuỷ kinh chú 水經注: “Ba Đông Tam Giáp Vu Giáp trường, Viên minh tam thanh lệ triêm thường” 巴東三峽巫峽長,猿鳴三 聲淚沾裳.
[4] Như trung thư tỉnh mà trước đây Đỗ Phủ từng làm quan.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Thu hứng kỳ 2