19/08/2022 08:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đáp tiền thiên
答前篇

Tác giả: Lưu Vũ Tích - 劉禹錫

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Lâm Xuân Hương vào 18/08/2016 12:59

 

Nguyên tác

小兒弄筆不能嗔,
涴壁書窗且賞勤。
聞彼夢熊猶未兆,
女中誰是衛夫人。

Phiên âm

Tiểu nhi lộng bút bất năng sân,
Uyển bích thư song thả thưởng cần.
Văn bỉ mộng hùng do vị triệu,
Nữ trung thuỳ thị Vệ phu nhân[1]?

Dịch nghĩa

Mấy cháu viết càn mà bác không giận,
Về tội làm bẩn tường và viết cả lên song cửa, lại còn thưởng thưởng công viết.
Nghe nói ông cầu con trai mà chưa được,
Trong đám con gái, ai sẽ thành tài như Vệ phu nhân?

Bản dịch của Nguyễn Minh

Cháu viết càn bác không nỡ giận
Làm bẩn tường mà vẫn thưởng công
Cầu trai nghe nói chưa xong
Gái nào thành Vệ phu nhân bây giờ?
Liễu Tông Nguyên gửi tác giả hai bài mang tiêu đề Trùng tặng. Đây là bài ông hồi đáp bài thứ nhất.

Nguồn: Toàn Đường tuyệt cú tuyển thích, Lý Trường Lộ, Bắc Kinh xuất bản xã, 1995
[1] Tức Vệ Thước, con gái của Vệ Triển đời Tấn. bà nổi tiếng về viết thư pháp đẹp.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Vũ Tích » Đáp tiền thiên