26/05/2022 09:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đời người thấm thoắt

Tác giả: Nguyễn Công Trứ - 阮公著

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Tuấn Khỉ vào 20/08/2011 06:29

 

Nhân sinh ba vạn sáu nghìn thôi[1]
Vạn sáu[2] tiêu nhăng đã hết rồi!
Nhắn con tạo hoá xoay thời lại,
Để khách tang bồng rộng đất chơi.
Nguồn: Đoàn Tử Huyến, Nguyễn Công Trứ - cuộc đời và thơ, tr. 19, NXB Lao Động, 2011
[1] Ý nói đời người một trăm năm là ba vạn sáu ngàn ngày.
[2] Tức vạn sáu ngày, khoảng 44 tuổi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Công Trứ » Đời người thấm thoắt