30/10/2020 09:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Điếu Trương Định bài 01

Tác giả: Nguyễn Đình Chiểu - 阮廷沼

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 13/05/2010 08:19

 

Trong Nam tên họ nổi như cồn,
Mấy trận Gò Công nức tiếng đồn.
Dấu đạn hỡi rêm tàu bạch quỷ[1],
Hơi gươm thêm rạng thể hoàng môn[2].
Ngọn cờ ứng nghĩa[3] trời chưa bẻ,
Cái ấn bình tây[4] đất vội chôn.
Nỡ khiến anh hùng rơi giọt luỵ,
Lâm dâm ba chữ điếu linh hồn.
Nguồn:
1. Nguyễn Bá Thế, Nguyễn Đình Chiểu (thân thế và thơ văn), NXB Tân Việt, Sài Gòn, 1957
2. Trần Trung Viên, Văn đàn bảo giám, NXB Văn học, 2004
[1] Quỷ trắng, ám chỉ quân Pháp.
[2] Chức quan giữ việc chầu chực bảo vệ vua.
[3] Vì nghĩa mà đứng lên đáp lời non núi.
[4] Trương Định được ban ấn bình tây.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Đình Chiểu » Điếu Trương Định bài 01