24/01/2022 19:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lỗ trung đô đông lâu tuý khởi tác
魯中都東樓醉起作

Tác giả: Lý Bạch - 李白

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 12/07/2018 00:02

 

Nguyên tác

昨日東樓醉,
還應倒接蘺。
阿誰扶上馬,
不省下樓時。

Phiên âm

Tạc nhật đông lâu tuý,
Hoàn ưng đảo tiếp ly.
A thuỳ phù thượng mã,
Bất tỉnh hạ lâu thì.

Dịch nghĩa

Hôm qua say mướt tại lầu đông,
Về té ngã nằm vắt vẻo trên hàng rào.
Ai giúp cho lên ngựa,
Xuống lầu lúc nào cũng không biết.

Bản dịch của Phí Minh Tâm

Lầu đông say quá tối hôm qua,
Về nằm vắt vẻo bên giậu nhà.
Kềm cương lên ngựa ai người giúp,
Giờ lúc xuống lầu nhớ chẳng ra.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Bạch » Lỗ trung đô đông lâu tuý khởi tác