23/03/2023 15:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thành sự do thiên

Tác giả: Nguyễn Công Trứ - 阮公著

Thể thơ: Ca trù (hát nói); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/02/2020 21:26

 

Thành sự do thiên lý[1],
Gánh kiền khôn ai chẳng anh hùng.
Sách có câu cùng, đạt, biến, thông,
Lại có kẻ dập dìu danh với lợi.
Hữu chí công danh tài bất luỵ,
Sơ lai hồ thỉ hựu hà phương.[2]
Dễ mấy ai thôi, dốc, đống, lương[3],
Mà người thế đã xem nhau vật sắc[4].
Làng khanh tướng xưa nay mấy mặt,
Cũng lắm phen nhục nhục vinh vinh.
Mới hay thiên địa đa tình.
Nguồn: Đỗ Bằng Đoàn, Đỗ Trọng Huề, Việt Nam ca trù biên khảo, Nhà in Văn Khoa, Sài Gòn, 1962
[1] Chữ Hán: 成事由天理. Nghĩa: Thành việc bởi lẽ trời. Tam Quốc chí, Gia Cát Lượng nói: “Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên” 謀事在人,成事在天 (Mưu việc ở người, thành việc ở trời).
[2] Chữ Hán: 有志功名才不累,初來弧矢又何妨. Nghĩa: Có chí công danh mình có tài chẳng cần luỵ ai, Mới sinh ra đã có chí tang bồng hồ thỉ thì có ngại gì.
[3] Chữ Hán: 榱桷棟樑. Nghĩa: Sà nhà, rui nhà, cột nhà, rường nhà. Chỉ những người rường cột của nhà nước.
[4] Màu sắc, vẻ ngoài, hay tướng của người.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Công Trứ » Thành sự do thiên