27/06/2022 02:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ký xá đệ Thiên Dự
寄舍弟天與

Tác giả: Tát Đô Lạt - 薩都剌

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi tôn tiền tử vào 15/03/2021 14:58

 

Nguyên tác

鴻鴈飛南北,
闗河隔弟兄。
水通鄖子國,
舟泊漢陽城。
落木風霜下,
高秋鼓角清。
故人如有意,
為我道鄉情。

Phiên âm

Hồng nhạn phi nam bắc,
Quan hà cách đệ huynh.
Thuỷ thông Vân Tử[1] quốc,
Chu bạc Hán Dương[2] thành.
Lạc mộc phong sương hạ,
Cao thu cổ giác thanh.
Cố nhân như hữu ý,
Vị ngã đạo hương tình.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Nhạn hồng bay nam bay bắc,
Anh em xa cách quan sơn.
Sông thông đến nước Vân Tử,
Thuyền đỗ chân thành Hán Dương.
Trời thu trong thanh tiếng ốc,
Lá cây rụng dưới gió sương.
Cố nhân như có tình ý,
Vì ta nói chuyện cố hương.
[1] Tên đất, nay tại đông nam huyện Vân Đỗ 雲杜, Giang Hạ 江夏, tỉnh Hồ Bắc.
[2] Còn gọi là thành Miện Châu 沔州, nay là khu Hán Dương 漢陽 thuộc thành phố Vũ Hán 武漢, tỉnh Hồ Bắc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tát Đô Lạt » Ký xá đệ Thiên Dự