15/04/2024 07:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tặng liệp kỵ
贈獵騎

Tác giả: Đỗ Mục - 杜牧

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/02/2014 09:16

 

Nguyên tác

己落雙雕血尚新,
鳴鞭走馬又翻身。
憑君莫射南來雁,
恐有家書寄遠人。

Phiên âm

Kỷ lạc song điêu huyết thượng tân,
Minh tiên tẩu mã hựu phiên thân.
Bằng quân mạc xạ nam lai nhạn[1],
Khủng hữu gia thư ký viễn nhân.

Dịch nghĩa

Đã bắn hạ được một đôi chim điêu, máu chảy ra còn tươi,
Lại đang ra roi, thúc ngựa quay lại sắp bắn nữa.
Xin ông đừng bắn những con nhạn đang từ phương nam bay tới,
E rằng chúng đang mang thư nhà cho người ở xa.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Hạ đôi điêu máu ra còn thắm
Lại ra roi sắp bắn vài con
Xin đừng bắn nhạn xuôi nam
E mang thư tới xóm làng ở xa
[1] Chim hồng, nhạn là mỗi năm sau thu phân thường bay tới phương nam tránh rét, đến xuân phân năm sau lại quay về phương bắc. Hai loài chim này xưa thường được dùng làm phương tiện đưa thư.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Mục » Tặng liệp kỵ