30/11/2021 09:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đạo trời

Tác giả: Nguyễn Đình Chiểu - 阮廷沼

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 13/05/2010 06:43

 

Đạo trời nào phải ở đâu xa[1],
Gội tấm lòng người có giải ra.
Mến nghĩa bao đành làm phản nước,
Có nhân nào nỡ phụ tình nhà.
Xưa nay đều chọn đường trung hiếu,
Sách vở còn ghi lẽ chánh tà.
Năm phẩm rừng nhu[2] săn sóc lấy,
Ấy là đạo vị[3] ở mình ta.
Tiêu đề có nơi chép là Đạo người.

Nguồn: Nguyễn Đình Chiểu (thân thế và thơ văn), Nguyễn Bá Thế, NXB Tân Việt, Sài Gòn, 1957
[1] Do câu "Đạo bất viễn nhân" (Đạo chẳng xa người).
[2] Tức ngũ kinh, năm pho sách trọng yếu của người học đạo nho: Thi, Thư, Lễ nhạc, Dịch, Xuân Thu.
[3] Mùi đạo.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Đình Chiểu » Đạo trời