25/03/2023 12:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thuật hoài kỳ 3
述懷其三

Tác giả: Nguyễn Thượng Hiền - 阮尚賢

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi bruce lee vào 02/10/2011 19:44

 

Nguyên tác

國讎不可復,
天道良悠悠。
徒將七尺身,
載此百年憂。
蒼赤困虐焰,
山川亦含羞。
寒燈撫劍坐,
風雨鳴高秋。

Phiên âm

Quốc thù bất khả phục,
Thiên đạo lương du du.
Đồ tương thất xích thân,
Tải thử bách niên ưu.
Thương xích[1] khốn ngược diễm,
Sơn xuyên diệc hàm tu.
Hàn đăng phủ kiếm toạ,
Phong vũ minh cao thu.

Dịch nghĩa

Thù nước chưa thể trả
Đạo trời lồng lộng khôn lường
Luống đem cái thân bảy thước
Chuốc lấy mối lo trăm năm
Nhân dân đều khốn cực
Núi sông cũng ngậm sầu
Dưới ngọn đèn mờ ngồi chống gươm
Buổi trời thu gió mưa ào ạt

Bản dịch của Lê Thước

Thù nước chưa thể trả
Đạo trời lồng lộng cao
Luống đem thân bảy thước
Mang mối lo ngàn thu
Nhân dân đều khốn cực
Sông núi cũng âu sầu
Dưới đèn ngồi vỗ kiếm
Trời thu gió mưa gào
Nguồn: Chương Thâu (sưu tầm và biên soạn), Nguyễn Thượng Hiền - Tuyển tập thơ văn, NXB Lao Động, 2004
[1] Xanh đỏ, chỉ người lớn, tóc còn xanh và trẻ con mới sinh, da còn đỏ; nghĩa bóng chỉ toàn thể nhân dân trong nước.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Thượng Hiền » Thuật hoài kỳ 3