14/08/2022 23:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hà Bắc dân
河北民

Tác giả: Vương An Thạch - 王安石

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi hongha83 vào 03/06/2009 18:45

 

Nguyên tác

河北民,
生近二邊長苦辛。
家家養子學耕織,
輸與官家事戎狄。
今年大旱千里赤,
州縣仍催給河役。
老少相攜來就南,
南人豐年自無食。
悲愁白日天地昏,
路傍過者無顏色。
汝生不及貞觀中,
鬥粟數錢無兵戎。

Phiên âm

Hà Bắc dân,
Sinh cận nhị biên trường khổ tân.
Gia gia dưỡng tử học canh chức,
Thâu dữ quan gia sự nhung địch.
Kim niên đại hạn thiên lý xích,
Châu huyện nhưng thôi cấp hà dịch.
Lão thiếu tương huề lai tựu nam,
Nam nhân phong niên tự vô thực.
Bi sầu bạch nhật thiên địa hôn,
Lộ bàng quá giả vô nhan sắc.
Nhữ sinh bất cập Trinh Quán trung,
Đấu túc sổ tiền vô binh nhung.

Bản dịch của Hoàng Tạo

Dân Hà Bắc
Giữa hai biên giới sống khổ cực
Sinh con ai chẳng dạy nông tang
Nộp hết cho quan để biếu giặc
Năm nay đại hạn nghìn dặm khô
Phu đi làm sông huyện vẫn bắt
Trẻ già dắt díu xuống miền Nam
Nam tuy được mùa vẫn đói rạc
Trời thảm đất sầu ngày tối sầm
Bao khách qua đường mặt nhợt nhạt
Tiếc sinh chẳng nhằm đời Trinh Quán
Vài đồng đấu thóc không loạn lạc
Nguồn: Thơ Tống, Trương Chính giới thiệu, Nam Trân duyệt thơ, NXB Văn học, 1991

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương An Thạch » Hà Bắc dân