16/05/2021 03:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xem bói

Tác giả: Nguyễn Đình Chiểu - 阮廷沼

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 14/05/2010 08:52

 

Trải xem thường chuộng báo thi quy[1],
Nồng nực mùi hương chúa Phục Hy[2].
Tám quẻ[3] bố ra đường bí yếu[4],
Sáu hào[5] xây để máy u vi[6].
Kiết hung[7] muôn việc vài lời đoán,
Thời vận nghìn năm một lẽ suy.
Bày vẽ khắp trời đường hoạ phúc,
Nào con mắt tục mấy người tri[8].
Nguồn: Nguyễn Đình Chiểu (thân thế và thơ văn), Nguyễn Bá Thế, NXB Tân Việt, Sài Gòn, 1957
[1] Thi: cỏ thi, đời xưa hái cọng cỏ thi để bói; quy: rùa, bói dùng mai rùa.
[2] Người đời thượng cổ, xướng xuất tám quẻ (bát quái) làm nền tảng cho kinh Dịch.
[3] Tức bát quái: Càn, Khảm, Cấn, Chấn, Tốn, Ly, Khôn, Đoài. Mỗi quẻ có tính cách riêng, theo pháp tượng tự nhiên mà hình thành, và lấy đó mà giải thích các hiện tượng trong trời đất.
[4] Những điều cốt, gốc phải dùng công-phu nhiều mới rõ.
[5] Mỗi quẻ có sáu hào, ba hào dưới gọi là quẻ nội, ba hào trên gọi là quẻ ngoại.
[6] Nhiệm nhặt, sâu kín.
[7] Kiết: lành tốt; hung: xấu dữ.
[8] Hay, biết.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Đình Chiểu » Xem bói