05/12/2022 02:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hà Thành phú biệt

Tác giả: Phạm Hy Lượng - 范熙亮

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 18/12/2009 20:06

 

Phiên âm

Yên chướng trở Tam thanh
Tinh viên thời khởi hành
Nam vi Tô thuỷ biệt
Huống thị Ngọc quan tình
Tý dạ kiều biên khúc
Mai hoa nguyệt hạ thanh
Cố viên xuân sắc cận
Vô ná phú tân chinh

Dịch nghĩa

Vì vùng Tam Thanh bị lam chướng ngăn trở
Nên đến nay sứ bộ mới lên đường
Ở sông Tô đã khó từ biệt
Huống gì là nỗi lòng nơi ải Ngọc môn
Khúc nhạc lúc nửa đêm bên cầu
Âm thanh hoa mai dưới trăng
Màu xuân của vườn cũ đã gần kề
Vậy mà phải làm bài thơ về việc rong ruổi đường xa

Bản dịch của Trần Lê Văn

Lam chướng ngăn đất Lạng
Nay mới khởi sứ trình
Khó rời sông Tô Lịch
Càng nặng nỗi ly tình
Cầu đêm vang nhạc khúc
Mai nở toả âm thanh
Gần sắc xuân vườn cũ
Mà làm thơ viễn hành
Lạc khoản: “Phụng chỉ hậu, đạo kinh cố lý, thính văn Lạng Sơn cứ lộ ngạnh, lưu đãi tỉnh trị nhị nguyệt, phỉ tựu phủ, phương tiến phát” (Sau khi vâng mệnh đi sứ, trên đường có ngang qua quê nhà, vừa lúc ấy được tin đường Lạng Sơn đang bị giặc ngáng trở nên phải lưu lại tỉnh lỵ gần hai tháng, giặc yên, mới lên đường).

Nguồn: Phạm Hy Lượng - Cuộc đời và tác phẩm, NXB Văn hoá thông tin, 1997

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Hy Lượng » Hà Thành phú biệt