06/02/2023 06:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kiều tiễn biệt Thúc Sinh đề kim tịch thị hà tịch thập thủ kỳ 06
翹餞別束生題今夕是何夕十首 其六

Tác giả: Thanh Tâm tài nhân - 青心才人

Thể thơ: Tản khúc; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/03/2020 11:19

 

Nguyên tác

今夕是何夕,
相對難為言。
忽聞天半孤鴻唳,
似訴離情話來安。

Phiên âm

Kim tịch thị hà tịch,
Tương đối nan vi ngôn.
Hốt văn thiên bán cô hồng lệ,
Tự tố ly tình thoại lai an.

Bản dịch của Nguyễn Vô Cùng

Đêm nay thôi nhé người đi
Nhìn nhau sao chẳng nói gì với nhau
Bên trời lẻ tiếng chim đau
Ly tình muốn tỏ lời sầu khó phân

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thanh Tâm tài nhân » Kiều tiễn biệt Thúc Sinh đề kim tịch thị hà tịch thập thủ kỳ 06