17/10/2021 07:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sơ ngộ

Tác giả: Khương Hữu Dụng

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Cammy vào 20/06/2008 16:48

 

Tặng Tôn Thất Đãi, một thi bá

Góc biển chân trời ai biết ai
Biết ai mới biết chửa lâu dài
Khói mây Lệ Thuỷ vừa nghiêng mắt
“Non nước Chung Kỳ những lắng tai”.
Cầu chí cho bền rồi thoả chí,
“Có tài mà dễ cậy chi tài!”
Mài gươm nguyện với trăng thâu nọ,
Cái gánh sơn hà quyết ghé vai.
Lệ Thuỷ, 6-1927

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khương Hữu Dụng » Sơ ngộ