22/03/2023 20:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thiếu niên hành kỳ 4
少年行其四

Tác giả: Vương Duy - 王維

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Trần Đông Phong vào 14/05/2021 09:23

 

Nguyên tác

漢家君臣歡宴終,
高議雲臺論戰功。
天子臨軒賜侯印,
將軍佩出明光宮。

Phiên âm

Hán gia quân thần hoan yến chung,
Cao nghị Vân Đài luận chiến công.
Thiên tử lâm hiên tứ hầu ấn,
Tướng quân bội xuất Minh Quang cung.

Bản dịch của Trần Đông Phong

Hán đế vua tôi vui tiệc kết
Đài Mây bàn bạc luận công lao
Thiết triều thiên tử ban hầu tước
Đeo ấn tướng quân rời điện vua.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Duy » Thiếu niên hành kỳ 4