17/10/2021 20:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

17-22 tháng năm 1966
17-22 Mai 1966

Tác giả: Erich Fried

Nước: Áo
Đăng bởi hongha83 vào 12/01/2012 02:20

 

Nguyên tác

Aus Da Nang
wurde fünf Tage hindurch
täglich berichtet:
Gelegentlich einzelne Schüsse

Am sechsten Tag wurde berichtet:
In den Kämpfen der letzten fünf Tage
in Da Nang
bisher etwa tausend Opfer

Bản dịch của Quang Chiến

Từ Đà Nẵng
Năm ngày liền
Người ta đưa tin:
Thỉnh thoảng mới có vài tiếng súng

Ngày thứ sáu có tin:
Ở Đà Nẵng
Năm ngày qua trong các cuộc giao tranh
Đã có khoảng một ngàn người bị chết
Nguồn: Và Việt Nam và, NXB Văn học, 2000

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Erich Fried » 17-22 tháng năm 1966