21/10/2021 19:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vũ (Thuỷ hạ thiên hưu vũ)
雨(始賀天休雨)

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 14/02/2012 09:08

 

Nguyên tác

始賀天休雨,
還嗟地出雷。
驟看浮峽過,
密作渡江來。
牛馬行無色,
蛟龍鬥不開。
幹戈盛陰氣,
未必自陽臺。

Phiên âm

Thuỷ hạ thiên hưu vũ,
Hoàn ta địa xuất lôi.
Sậu khán phù giáp quá,
Mật tác độ giang lai.
Ngưu mã hành vô sắc,
Giao long đấu bất khai.
Can qua thịnh âm khí,
Vị tất tự Dương Đài[1].

Dịch nghĩa

Mới đầu mừng trời thôi mưa,
Lại than đất vang sấm.
Bỗng thấy nổi qua kẽm,
Đen kịt vượt qua sông mà tới.
Ngựa trâu đi không rõ màu,
Rồng với giao đánh nhau mà không hiện bóng.
Chiến tranh vì khí âm thịnh,
Chưa chắc là do đài Dương.

Bản dịch của Nhượng Tống

Mưa mừng trời mới ngớt,
Sấm sợ đất còn vang.
Rầm rầm qua kẽm tới,
Kín mít vượt sông sang.
Trâu, ngựa không nhìn rõ,
Thuồng luồng vẫn húc quàng.
Khí âm đời loạn thịnh,
Chưa chắc bởi Đài Dương.
(Năm 766)

Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, Nhượng Tống dịch, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996
[1] Thần Nữ nói với Sở Tương Vương: "Thiếp làm mưa buổi chiều, làm mây buổi mai. Chiều chiều, mai mai. Ở dưới Đài Dương."

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Vũ (Thuỷ hạ thiên hưu vũ)