25/07/2024 01:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhàn thuyết
閒說

Tác giả: Vương Kiến - 王建

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi hongha83 vào 24/02/2009 23:02

 

Nguyên tác

桃花百葉不成春,
鶴壽千年也未神。
秦隴州緣鸚鵡貴,
王侯家為牡丹貧。
歌頭舞遍回回別,
鬢樣眉心日日新。
鼓動六街騎馬出,
相逢總是學狂人。

Phiên âm

Đào hoa bách diệp bất thành xuân,
Hạc thọ thiên niên dã vị thần.
Tần Lũng châu duyên anh vũ quý,
Vương hầu gia vị mẫu đơn bần.
Ca đầu vũ biến hồi hồi biệt,
Mấn dạng my tâm nhật nhật tân.
Cổ động lục nhai kỵ mã xuất,
Tương phùng tổng thị học cuồng nhân.

Dịch nghĩa

Cây đào có trăm lá cũng chẳng làm nên mùa xuân
Chim hạc có sống ngàn tuổi cũng chưa thành thần
Bãi Tần Lũng nhờ chim vẹt tới mà có giá
Dinh thự vương hầu vì có mẫu đơn mà kém sang
Tiếng ca điệu múa mỗi lúc mỗi khác nhau
Kiểu tóc, vành mi mỗi ngày mỗi đổi mới
Sáu ngả đường phố rộn rịp tiếng trống, ta cưỡi ngựa ra
Chỉ thấy toàn là bọn học đòi thói ngông cuồng

Bản dịch của Trần Trọng San

Hoa đào trăm lá chẳng thành xuân
Tuổi hạc ngàn năm chửa phải thần
Châu Tần Lũng sang nhờ anh vũ
Nhà vương hầu nghèo bởi mẫu đơn
Múa ca lớp lớp luôn thay khác
Mày tóc hôm hôm đổi mới dần
Cưỡi ngựa chạy ra, rộn đường phố
Gặp nhau rặt bọn học cuồng ngông

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Kiến » Nhàn thuyết