23/05/2022 18:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

XIII. Lokavagga (Thế gian)

Tác giả: Phạm Thiên Thư - Phạm Kim Long

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi karizebato vào 02/12/2009 23:19

 

167
Chớ thả ý buông lung
chớ theo nương tà thuyết
chớ giữ niềm chia biệt
kết thêm lụy trần hồng

168
Tinh tấn ngả đường vàng
như xe theo ngựa mạnh
chính đạo luôn thực hành
chuyển pháp thừa vạn hạnh

169
Bước chân theo chính đạo
thường rũ áo trần sa
như khuôn gỗ thơm quí
hoan hỷ nụ cười hoa

170
Như bọt nước sông xuôi
như thành mây huyễn hoặc
như lòng ta trầm mặc
trụ, diệt: bụi vàng rơi

171
Thế gian như xe báu
cẩn hồng ngọc lưu ly
người trí nào tham đắm
riêng lụy gã trần si

172
Ai lênh đênh trần mộng
rồi tỉnh thức tu trì
là ánh sáng cõi đất
là tháp ngọc lưu ly

173
Người trước lầm tà đạo
sau sám hối quay đầu
là hào quang chính giáo
là trang kinh nhiệm mầu

174
Như chim thoát lưới hiểm
chẳng cất cánh bay cao
thế gian mấy ai thức
vượt ảo huyễn chiêm bao

175
Chẳng như cái hạc trời
lẩn quất vùng mây đỏ
bực trí huệ tuyệt vời
vượt thoát ngoài mê khổ

176
Lời vọng như nước xao
nào thấy chân tướng nguyệt
không tin nhân quả sau
trần cấu nào dứt tuyệt

177
Kẻ tham đắm si mê
nào thác sinh trời ngọc
người trí huệ từ bi
trụ vương thành tịnh lạc

178
Người trị vì cõi đất
bực điều ngự chư thiên
nào bằng vị xuất thế
cánh hạc trong rừng thiền
Nguồn: Phạm Thiên Thư, Suối nguồn vi diệu, NXB Văn nghệ, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Thiên Thư » XIII. Lokavagga (Thế gian)