08/12/2022 07:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sơn cư bách vịnh kỳ 005
山居百詠其五

Tác giả: Tông Bản thiền sư - 宗本禪師

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi hongha83 vào 26/05/2012 21:49

 

Nguyên tác

山居返照看心田,
退步原來是上前。
密密工夫無間斷,
必當參透祖師禪。

Phiên âm

Sơn cư phản chiếu khán tâm điền,
Thối bộ nguyên lai thị thượng tiền.
Mật mật công phu vô gián đoạn,
Tất đương tham thấu Tổ sư thiền.

Bản dịch của Nguyễn Minh Tiến

Núi cao, quay lại xét tự tâm
Một bước lui về, đường trước thông
Công phu miên mật đừng gián đoạn
Thiền ý Tổ sư ắt rõ thông
Nguồn: Quy nguyên trực chỉ, Đại sư Tông Bổn, NXB Văn hoá Sài Gòn, 2008

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tông Bản thiền sư » Sơn cư bách vịnh kỳ 005