22/05/2022 06:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phá Tống (981)

Tác giả: Phạm Thiên Thư - Phạm Kim Long

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vodanhthi vào 26/10/2011 20:57

 

Tống quân thủy bộ tung hoành
Giặc không hòa hoãn vua đành ra quân
Hịch truyền nao nức lòng dân
Thuyền giăng bạt sóng, ngựa rần núi băng
Chém Hầu Nhân Bảo – Chi Lăng
Lấp đường thây ngựa, suối băng máu thù
Thủy quân giặc, được tin thua
Kéo buồm tháo chạy như cua gãy càng
Đại Cồ Việt lại danh vang
Trống ầm dậy đất, chỉnh trang sơn hà
Trả hàng tướng, vua cầu hòa
Bắc Nam thông hiếu, câu ca thái bình
Nguồn: Phạm Thiên Thư, Hát ru Việt sử thi, NXB Thanh niên, 2010

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Thiên Thư » Phá Tống (981)