30/01/2023 21:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tình yêu mùa xuân
春天的爱

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 21/12/2019 20:13

 

Nguyên tác

春天的夜晚
杏,桃花开; 提醒露水
我绽放的灵魂
你的爱越来越高
我们两个很远
安静地找到对方
十年
二十年
我想我忘了
原来爱被绑在绳子上
切断爱,爱被连接
切断顾怜,本身已连接
切断记忆,自己被发芽
亲爱的,有没有黄色的月亮但没有减弱的月亮?
有没有永远不能错过的爱?
所以我发了奇怪的风
略略过了你的生活
飞走成千上万个世纪
永远伤心,被天空淹没。

Bản dịch của Hàn Quốc Vũ

Spring love

Spring night
Apricot, peach blossoming; reminding dew
My blooming soul
Your love is higher and higher
The two of us are far away
Find each other quietly
Ten years
Twenty years
I think that I could forgot
Turned out love is tied rope
Cut off love, love was connected
Cut off missing, itself was connected
Cut off memories, themselves were been sprouted
My darling, is there any yellow moon but not waning moon?
Is there any love that could not be missed forever?
So I made a strange wind
Just passed through your life so like that
And fly away for thousands of centuries
Being sad forever so that could be flooded in the sky.
Cái Bè, Tiền Giang, 2019

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Tình yêu mùa xuân