12/08/2022 21:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống Lý công tào chi Kinh Châu sung Trịnh thị ngự phán quan trùng tặng
送李功曹之荊州充鄭侍禦判官重贈

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/05/2015 08:45

 

Nguyên tác

曾聞宋玉宅,
每欲到荊州。
此地生涯晚,
遙通水國秋。
孤城一柱觀,
落日九江流。
使者雖光彩,
青楓遠自愁。

Phiên âm

Tằng văn Tống Ngọc[1] trạch,
Mỗi dục đáo Kinh Châu.
Thử địa sinh nhai vãn,
Dao thông thuỷ quốc thu.
Cô thành Nhất Trụ quán[2],
Lạc nhật Cửu Giang lưu.
Sứử giả tuy quang thái,
Thanh Phong[3] viễn tự sầu.

Dịch nghĩa

Từng nghe nhà của Tống Ngọc,
Mỗi khi muốn tới Kinh Châu.
Nơi đất này tôi kiếm sống vào lúc cuối đời,
Vào mùa thu liền với vùng nước.
Thành vắng có quán Nhất Trụ,
Và vào lúc trời chiều, dòng Cửu Giang trôi.
Người thay mặt nhà vua tuy có vẻ vang đấy,
Nhưng nơi Thanh Phong xa kia vẫn tự thấy buồn.

Bản dịch của Phạm Doanh

Mỗi khi ghé Kinh Châu,
Từng nghe nhà Tống Ngọc.
Vùng này khó kiếm ăn,
Xa thông với vùng nước.
Quán Nhất Trụ, thành hoang,
Dòng Cửu Giang, nắng tắt.
Sứ giả tuy huy hoàng,
Thanh Phong xa vẫn tức.
(Năm 767)

[1] Tống Ngọc nhà tại Quy Châu.
[2] Tên một di chỉ cổ thuộc huyện Tùng Tư, Hồ Bắc, trong hồ Khâu Gia. Thời Nam triều, nước Tống, Lâm Xuyên vương Lưu Nghĩa Khánh 劉義慶 trấn giữ vùng này cho dựng quán (nơi tu hành của đạo sĩ). Quán rất hoành tráng, xây dựng trên một cột, vì thế mang tên.
[3] Tên đất thuộc huyện Lưu Dương, tỉnh Hồ Nam.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Tống Lý công tào chi Kinh Châu sung Trịnh thị ngự phán quan trùng tặng