16/08/2022 23:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Trần Thận Tư học quán thứ Phương Đình vận kỳ 07
題陳慎思學館次方亭韻其七

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 24/05/2014 06:52

 

Nguyên tác

此間有松菊,
日夕垂餘陰。
昔聞陶彭澤,
寄興聲外琴。
庭柯還獨眄,
詩朋辰盍簪。
斜川得清眺,
跡寓將與吟。

Phiên âm

Thử gian hữu tùng cúc,
Nhật tịch thuỳ dư âm.
Tích văn Đào Bành Trạch[1],
Ký hứng thanh ngoại cầm[2].
Đình kha hoàn độc miện[3],
Thi bằng thìn hạp trâm[4].
Tà Xuyên[5] đắc thanh diểu,
Tích ngụ tương dữ ngâm.

Bản dịch của Sa Minh

Ở đây có tùng cúc
Xế chiều dưới bóng râm
Xưa nghe Đào Bành Trạch
Gởi hứng tiếng đàn cầm
Ngoài sân ngắm cây cối
Bạn họp nhiều tình thâm
Nước sông trong chặp tối
Cảnh trọ cùng thơ ngâm
Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004
[1] Đào Tiềm đời Tấn tự Nguyên Lượng, làm quan lệnh xứ Bành Trạch nên gọi là Đào Bành Trạch.
[2] Bài "Quy khứ lai từ" của Đào Tiềm có câu "Lạc cầm thư dĩ tiên ưu" (Vui đàn sách để giải nỗi lòng sầu lo).
[3] Bài "Quy khứ lai từ" có câu "Miến đình kha dĩ vi nhàn" (Ngó cây trước sân mà vui vẻ).
[4] Nghĩa là tụ họp mau chóng. Kinh Dịch: "Bằng hạp trâm" nghĩa là bạn bè tụ họp lại mau chóng, tỏ ra tình thân thắm thiết.
[5] Cồn trên hồ nằm giữa hai huyện Tinh Tử và Đô Xương thuộc tỉnh Giang Tây, Trung Quốc. Đào Tiềm có bài "Du Tà Xuyên thi".

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Đề Trần Thận Tư học quán thứ Phương Đình vận kỳ 07