03/07/2022 18:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dữ Sơn Nam Thượng Hiệp trấn quan Trần Hầu xướng hoạ kỳ 2

Tác giả: Hồ Xuân Hương - 胡春香

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 26/05/2006 08:33

 

Thắc mắc sầu riêng khó giở ra,
Đêm tàn khêu mãi thấy thêm hoa.
Muốn về nhưng có về sao đến,
Biết nói song le nói được mà.
Sông bắc trông chừng chênh bóng thỏ,
Lầu nam nghe đã trống canh gà.
Trăm năm gặp gỡ là bao nả,
Thắc mắc sầu riêng khó giở ra.
與山南上協鎮官陳侯唱和 - Xướng hoạ cùng ông Trần Hầu, quan Hiệp trấn Sơn Nam Thượng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hồ Xuân Hương » Dữ Sơn Nam Thượng Hiệp trấn quan Trần Hầu xướng hoạ kỳ 2