14/06/2024 10:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khóc Lê Chiêu Thống

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Tây Sơn
Đăng bởi Vanachi vào 19/05/2014 12:44

 

Nằm gai nếm mật[1] mấy năm thừa,
Nắm cỏ đưa về tấc đất xưa.
Bể Bắc chín lần rồng lẩn sớm,
Nom Nam một đỉnh hạc về trưa.[2]
Tưởng câu năm nọ như ngày nọ,
Nghĩ đến bao giờ khóc bấy giờ.
Thua được cuộc cờ thôi để đó,
Gội ơn cây cỏ vẫn còn thưa.
Bài này do một cựu thần nhà Lê làm khi kinh cữu của vua được đưa từ Bắc Ninh về Thanh Hoá.

[1] Dùng tích Câu Tiễn lúc hàng Ngô, để tả chí phục thù của vua Chiêu Thống.
[2] Dịch ý hai câu “Vân ám Đỉnh Hồ long khứ viễn, Nguyệt minh hoa biểu hạc quy trì” 雲暗鼎湖龍去遠,月明華表鶴歸遲 trong bài Vãn Văn thừa tướng của Ngu Tập 虞集 đời Nguyên viếng Văn Thiên Tường.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Khóc Lê Chiêu Thống