04/02/2023 16:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Một phiên cố nhân
沒蕃故人

Tác giả: Trương Tịch - 張籍

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 15/12/2007 07:20

 

Nguyên tác

前年伐月支,
城上沒全師。
蕃漢斷消息,
死生長別離。
無人收廢帳,
歸馬識殘旗。
欲祭疑君在,
天涯哭此時。

Phiên âm

Tiền niên phạt Nhục Chi,
Thành thượng một toàn sư (si).
Phiên Hán đoạn tiêu tức,
Tử sinh trường biệt ly.
Vô nhân thu phế trướng,
Quy mã thức tàn kỳ.
Dục tế nghi quân tại,
Thiên nhai khốc thử thì.

Dịch nghĩa

Năm trước (anh theo quân) đánh Nhục Chi
Trên thành toàn đạo binh bị tiêu diệt
Giữa Phiên và Hán mất hết tin tức
Chết hoặc sống cũng mãi xa nhau
Không người thu lượm màn trướng hư nát
Ngựa chạy về cho biết cờ quân rách tan
Muốn cúng tế, nghi anh vẫn còn sống
Lúc này đang khóc ở chân trời xa

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Đánh Nhục Chi theo quân năm trước
Toàn đạo binh bị diệt trên thành
Hán, Phiên vắng bặt tin anh
Cho dù sống chết cũng đành xa nhau
Màn trướng nát không ai thu lượm
Ngựa trở về cờ phướn rách tan
Cúng anh, nghi vẫn sống còn
Chân trời xa tắp, khóc trông quê nhà

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Tịch » Một phiên cố nhân