27/09/2023 12:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đồng Chuyết Hiên ẩm đại tuý hoa hạ mạo vũ nhi quy
同拙軒飲大醉花下冒雨而歸

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 11/07/2014 18:46

 

Nguyên tác

有酒任君酌,
西階花氣明。
雲猶昨夜急,
雨復無停聲。
去日已如夢,
浮生俱有營。
黃花笑予俗,
不飲欲何成?
呼童倒餘瀝,
三嗔啜其英。
借彼杯中物,
寄我世外情。
揮杯一長叫,
攝取蓑衣行。
低聲語花主,
窮途看酒兵。

Phiên âm

Hữu tửu nhiệm quân chước,
Tây giai hoa khí minh.
Vân do tạc dạ cấp,
Vũ phục vô đình thanh.
Khứ nhật dĩ như mộng,
Phù sinh câu hữu doanh.
Hoàng hoa tiếu dư tục,
Bất ẩm dục hà thành.
Hô đồng đảo dư lịch,
Tam sân xuyết kỳ anh.
Tá bỉ bôi trung vật,
Ký ngã thế ngoại tình.
Huy bôi nhất trường khiếu,
Nhiếp thủ thoa y hành.
Đê thanh ngữ hoa chủ,
Cùng đồ khán tửu binh.[1]

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Có rượu trao bác rót
Thềm tây, hoa chói chang
Mây đêm trước vần vũ
Mưa đâu có chịu ngừng
Ngày cũ như giấc mộng
Lỗi lầm nào ai mong
Hoa vàng chế ta tục
Không uống, đâu có xong
Gọi trẻ, vét giọt cuối
Ba lần nốc rượu ngon
Mượn thứ chứa ở chén
Gửi gắm một tấc lòng
Vung chén, kêu lên tiếng
Khoác tơi nón lên đường
Nói nhỏ cùng hoa chúa
Đường cùng, rượu là quân
Chuyết Hiên: xem chú thích bài Đối cúc Chuyết Hiên trạch đồng chư hữu phú.

Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004
[1] Mượn ý từ câu "Hiểm lộ nan hành kim thị mã, Sầu thành dục phá tửu vi binh" (Đường hiểm khó đi lấy tiền làm ngựa, Thành sầu muốn phá lấy rượu làm quân).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Đồng Chuyết Hiên ẩm đại tuý hoa hạ mạo vũ nhi quy