16/07/2024 17:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kệ

Tác giả: Tịnh Lực thiền sư - 淨力禪師

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Lý
Đăng bởi hongha83 vào 02/05/2013 10:57

 

Nguyên tác

先雖言吉後言凶,
自是太祖諱不從。
為遇見龍為佛子,
忽遭鼠出寂無窮。

Phiên âm

Tiên tuy ngôn cát, hậu ngôn hung,
Tự thị Thái Tổ huý bất tùng.
Vi ngộ kiến long vi Phật tử,
Hốt tao thử xuất tịch vô cùng.

Bản dịch của Ngô Đức Thọ

Trước tuy là cát sau là hung
Từ đời Thái Tổ kiêng chẳng dùng
Vì thấy rồng lên làm Phật tử
Chợt trông chuột hiện lặng vô cùng
Rút từ Thiền uyển tập anh.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tịnh Lực thiền sư » Kệ