05/02/2023 08:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phụng tiễn Xu Phủ tây chinh hành quân đô tổng quản Lê công
奉餞樞府西征行軍都總管黎公

Tác giả: Trần Nguyên Đán - 陳元旦

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 03/09/2008 09:52

 

Nguyên tác

前矛照日颭蒸沙,
遠略交暹役瓜哇。
萬里砲摧熊虎壘,
九桅船蹴渤溟波。
秦兵膽喪秋風鶴,
蔡將神驚雪夜鵝。
待報闍槃夷蟻垤,
泚洳椽筆作鐃歌。

Phiên âm

Tiền mâu chiếu nhật triển chưng sa,
Viễn lược giao Tiêm dịch Qua Oa.
Vạn lý pháo tồi hùng hổ luỹ,
Cửu nguy thuyền xúc bột minh ba.
Tần binh đảm táng thu phong hạc,
Thái tướng thần kinh tuyết dạ nga.
Đãi báo Đồ Bàn di nghĩ điệt,
Thử như duyện bút tác nao ca.

Dịch nghĩa

Ngọn cờ đi trước dọi bóng mặt trời phất phơ trên cát nóng,
Mưu lược xa là giao hảo với Tiêm La và khống chế Qua Oa.
Muôn dặm súng lớn, bắn tan luỹ gấu cọp,
Chín cột buồm giong, lướt qua sóng biển khơi.
Quân Tần vỡ mật trong tiếng hạc mùa thu,
Tướng Thái kinh hồn vì tiếng ngỗng đêm tuyết.
Chờ đợi tin san phẳng tổ kiến Đồ Bàn,
Chấm ướt ngòi bút làm bài ca cho quân đội.

Bản dịch của Nguyễn Đức Vân

Bóng nhật soi cờ, bãi cát qua,
Hoà Tiêm, sai khiến đảo Qua Oa.
Súng muôn dặm bắn tan đồn giặc,
Thuyền chín buồm giong vượt biển xa.
Vỡ mật quân Tầng kinh tiếng hạc,
Mất hồn tướng Thái khiếp bầy nga.
Đồ Bàn san phẳng chờ tin bảo,
Vẩy bút trong quân thảo khúc ca.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Nguyên Đán » Phụng tiễn Xu Phủ tây chinh hành quân đô tổng quản Lê công