09/12/2022 09:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Lư Ngũ cựu cư
題盧五舊居

Tác giả: Lý Kỳ - 李頎

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 17/01/2010 01:32

 

Nguyên tác

物在人亡無見期,
閑庭繫馬不勝悲。
窗前綠竹生空地,
門外青山如舊時。
悵望秋天鳴墜葉,
巑岏枯柳宿寒鴟。
憶君淚落東流水,
歲歲花開知為誰。

Phiên âm

Vật tại nhân vong vô kiến kỳ,
Nhàn đình hệ mã bất thắng bi.
Song tiền lục trúc sinh không địa,
Môn ngoại thanh sơn như cựu thì.
Trướng vọng thu thiên minh truỵ diệp,
Tán hoàn khô liễu túc hàn si.
Ức quân lệ lạc đông lưu thuỷ,
Tuế tuế hoa khai tri vị thuỳ.

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Vật ở người đâu hẹn bặt rồi
Đình hoang buộc ngựa sầu khôn nguôi
Trước song biếc trúc rờn hoang bãi
Ngoài cửa xanh non giống trước hoài
Thao thiết trời thu xao lá rụng
Chon von liễu úa lạnh chim ngơi
Nhớ người rớt lệ dòng đông chảy
Năm tháng đơm hoa biết vị ai
Nguồn: Đường - thơ một thuở, NXB Văn hoá - Thông tin, 1999

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Kỳ » Đề Lư Ngũ cựu cư