03/04/2023 06:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lưỡng đồng tâm

Tác giả: Tùng Thiện Vương - 從善王

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 11/08/2008 20:27

 

Phiên âm

Thuỷ tinh kiêm tĩnh
Vân mẫu song thâm
Bích nguyệt cao, tiêu yên niểu niểu
Ngân hà chuyển, lậu cổ trầm trầm
Xuân phong lí, hoa thị song đầu
Nhân thị đồng tâm

Hà tu hận ngữ tương tầm
Hí ngữ tương xâm
Tửu bán bôi, phân tòng hợp cẩn
Cầm nhất khúc đàn hướng tri âm
Hưu xai trước, cựu nhật tình hoài
Cá cá như câm (kim)

Bản dịch của Phan Văn Các

Thuỷ tinh rèm lặng
Vân mẫu song thầm
Nguyệt biếc cao, mây đêm lãng đãng
Ngân hà chuyển, trống điểm trầm trầm
Xuân đưa gió, hoa vẫn nở đôi
Người vẫn đồng tâm

Cớ chi oán hận lời căm?
Trêu chọc lời thâm?
Rượu nửa ly, chia từ hợp cẩn
Đàn một khúc, gảy tới tri âm
Đừng ngờ vực, thuở ấy tình xưa
Nguyên vẹn mười phân

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tùng Thiện Vương » Lưỡng đồng tâm