04/07/2022 00:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thương xuân kỳ 5
傷春其五

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 09/03/2014 10:08

 

Nguyên tác

聞說初東幸,
孤兒卻走多。
難分太倉粟,
競棄魯陽戈。
胡虜登前殿,
王公出禦河。
得無中夜舞,
誰憶大風歌。
春色生烽燧,
幽人泣薜蘿。
君臣重修德,
猶足見時和。

Phiên âm

Văn thuyết sơ đông hạnh,
Cô nhi khước tẩu đa.
Nan phân thái thương túc,
Cạnh khí lỗ dương qua.
Hồ lỗ đăng tiền điện,
Vương công xuất ngự hà.
Đắc vô trung dạ vũ,
Thuỳ ức Đại phong ca[1].
Xuân sắc sinh phong toại,
U nhân khấp bệ la.
Quân thần trùng tu đức,
Do túc kiến thì hoà.

Dịch nghĩa

Nghe nói vừa mới đi về phía đông,
Các chàng rã ngũ đã bỏ chạy nhiều.
Khó chia thóc trong kho nhà vua,
Bèn bỏ dáo chạy dài.
Bọn giặc ồ vào trước điện,
Vua ra khỏi sông.
Đã không được múa ở giữa đêm,
Ai là người nhớ khúc ca gió lớn?
Trong cảnh xuân tươi nẩy ra lửa báo động,
Kẻ hèn nơi tăm tối khóc cùng cỏ gai.
Vua lẫn bề tôi cần sửa đổi tính,
Như thế thì mới đủ để thấy hoà bình.

Bản dịch của Nhượng Tống

Sang đông hồi ấy nghe đâu
Đám quân thị vệ đua nhau chạy dài
Thóc cho chia chẳng nhường ai
Giáo gươm trước trận thi tài ném mau
Giặc vào thẳng đến sân chầu
Quan to, quan nhỏ giữ đầu không xong
Nào ai là mặt anh hùng
Thề lòng giữ lấy non sông nước nhà?
Thân hèn khóc với cỏ hoa
Với trông lửa hiệu lập loà ánh xuân
Vua, tôi mới biết tu thân
Trời cho trị nước, yên dân còn vừa
(Năm 764)

Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, NXB Văn hoá thông tin, 1996
[1] Tên khúc ca do Lưu Bang làm ra, ý chỉ tinh thần chiến đấu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Thương xuân kỳ 5