30/06/2022 23:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bích thành kỳ 1
碧城其一

Tác giả: Lý Thương Ẩn - 李商隱

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Lâm Xuân Hương vào 08/10/2016 14:13

 

Nguyên tác

碧城十二曲闌干,
犀闢塵埃玉闢寒。
閬苑有書多附鶴,
女床無樹不栖鸞。
星沉海底當窗見,
雨過河源隔座看。
若是曉珠明又定,
一生長對水精盤。

Phiên âm

Bích thành thập nhị khúc lan can,
Tê tích trần ai, ngọc tích hàn.
Lãng uyển[1] hữu thư đa phụ hạc,
Nữ sàng[2] vô thụ bất thê loan.
Tinh trầm hải để đương song kiến,
Vũ quá hà nguyên cách toà khan.
Nhược thị hiểu châu minh hựu định,
Nhất sinh trường đối thuỷ tinh bàn.

Dịch nghĩa

Thành kết bằng mây biếc có mười hai hành lang quanh co,
Có sừng tê giác trừ khử bụi, có ngọc chống lạnh.
Trong Lãng uyển có chim hạc đưa thư,
Nữ sàng không có cây nên chim loan không làm tổ được.
Sao lặn xuống đáy biển nên có thể thấy nhau nơi song cửa,
Mưa chuyển về thượng nguồn nên cách toà nhà vẫn thấy nhau.
Nếu như mặt trời buổi sáng đứng bóng không lặn nữa,
Cõi tiên sẽ mãi mãi sáng trong như thuỷ tinh.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Bích thành có hành lang uốn khúc
Tê khử trần, ngọc khắc hơi hàn
Thư từ Lãng uyển hạc mang
Nữ sàng trống trải chim loan không nhà
Sao lặn hết thấy qua song cửa
Mưa về nguồn thấy khứa cách toà
Mặt trời nếu đứng không sa
Cõi tiên sẽ mãi như là thuỷ tinh.
Bích thành là cái thành hư ảo kết bằng các tảng mây biếc, nơi cư trú của thần tiên. Đường Minh Hoàng có nhiều công chúa, đa số không muốn xuất giá, mà xuất gia tu đạo tiên. Bài này tả cảnh tiên của các công chúa đó.

Nguồn: Đường thi giám thưởng từ điển, nhóm Tiêu Địch Phi, Thượng Hải từ thư xuất bản xã, 2007
[1, 2] Lãng uyển, nữ sàng, cũng như bích thành, đều hư ảo, là nơi thần tiên cư ngụ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Thương Ẩn » Bích thành kỳ 1