05/07/2022 17:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuân từ
春詞

Tác giả: Khiếu Năng Tĩnh - 叫能靜

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 07/04/2014 10:18

 

Nguyên tác

山頭江畔最鮮妍,
童叟皆評雪遜遷。
遠近并肩來赴會,
欣脣相祝白花邊。

Phiên âm

Sơn đầu giang bạn tối tiên nghiên,
Đồng tẩu giai bình tuyết tốn thiên.
Viễn cận tịnh kiên lai phó hội,
Hân thần tương chúc bạch hoa biên.

Dịch nghĩa

Đầu núi bên sông rất là tươi tốt
Trẻ già đều nói tuyết trắng cũng không sánh được
Gần xa chen vai nhau trảy hội
Môi son gặp nhau, mừng rỡ tỏ lời chúc cũng ở bên hoa trắng

Bản dịch của Dương Văn Vượng

Mơn mởn đầu non cùng bến nước
Trẻ già đều nói tuyết thua xa
Khắp nơi trảy hội chen vai chúc
Môi đỏ bên hoa đẹp nõn nà
Nguồn: Tuyển thơ Tế tửu Quốc Tử Giám Khiếu Năng Tĩnh, NXB Hội nhà văn, 2010

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khiếu Năng Tĩnh » Xuân từ