14/08/2020 08:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Anh mong bắt cá chuồn chuồn

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/03/2015 14:21

 

Anh mong bắt cá chuồn chuồn
Khi vui nó lội khi buồn nó bay
Chim trời cá nước chi đây
Cá lội đằng cá, chuồn bay đằng chuồn
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Anh mong bắt cá chuồn chuồn