05/03/2021 08:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chiêu Quân

Tác giả: Huỳnh Mẫn Đạt - 黃敏達

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 11/01/2008 15:53

 

Bức hoạ đơn thanh khéo đá đoan[1],
Làm cho[2] quấy rối phận hồng nhan.
Chín trùng ứa lệ dưng đôi mắt[3],
Ngàn dặm ôm tỳ tím lá gan.
Cột dả thành ngăn bờ cõi vững[4],
Lệ[5] làm mưa rưới lửa binh tàn.
Người trên nhà Hán đi đâu vắng[6]?
Xui trận ôn nhu tới dẹp loàn.
Nguồn:
1. Trần Trung Viên, Văn đàn bảo giám, NXB Văn học, 2004
2. Nam Phong tạp chí, số 88, 10-1924
[1] Có bản chép là “Tráo chác khôn lường mũi bút gian”. Ở đây dùng tích Tích Mao Diên Thọ sửa tranh.
[2] Có bản chép là “Trăm năm”.
[3] Có bản chép là “Chín trùng ứa luỵ rung đôi mắt”.
[4] Có bản chép là “Tóc giả thành che bờ cõi vẩn”, nghĩa là lấy mái tóc giả làm bức thành che cho khỏi trông thấy bờ cõi giang sơn.
[5] Có bản chép là “luỵ”.
[6] Có bản chép là “lẩn”.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Huỳnh Mẫn Đạt » Chiêu Quân